Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από τη Γραμματεία, μετά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου
και εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 60% του συνόλου των ωρών.